+48 (91) 852 50 51 | rekrutacja@kadryserwis.pl

Urlop macierzyński – od 01/01/2018

Zgodnie z art. 180 § 1 Kodeksu Pracy, pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze 20 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie (adekwatnie przy urodzeniu kilkorga dzieci – 31 tygodni, 33 tygodnie, 35 tygodni, 37 tygodni).

Zgodnie z nowelizacją, pracownica może wykorzystać urlop macierzyński już przed urodzeniem dziecka, maksymalnie 6 tygodni wstecz.

Pracownica, ma prawo do rezygnacji z pozostałej jego części po wykorzystaniu minimum 14 tygodni urlopu i powrotu do pracy. Musi jednak spełnić odpowiednie warunki:

  1. Pozostała część urlopu zostanie wykorzystana przez pracownika – ojca wychowującego dziecko;
  2. Przez okres odpowiadający okresowi, który pozostał do końca urlopu macierzyńskiego, osobistą opiekę nad dzieckiem będzie sprawował ubezpieczony- ojciec dziecka, który w celu sprawowania tej opieki przerwał wykonywaną działalność zarobkową.

Z części urlopu ma także prawo zrezygnować pracownica, posiadająca orzeczenie o niezdolności do pracy już po 8 tygodniach urlopu. Pozostałą część urlopu może wykorzystać lub sprawować ojciec wychowujący dziecko, a także inny członek najbliższej rodziny, który jest pracownikiem lub ubezpieczonym.

 

W celu rezygnacji z części urlopu macierzyńskiego pracownica zobowiązana jest do złożenia pisemnego wniosku w terminie nie krótszym niż 7 dni przed powrotem do pracy. Pracodawca MUSI uwzględnić wniosek. Oczywiście, do wniosku muszą zostać dostarczone niezbędne dokumenty, zgodnie z rozporządzeniem ministra.

Zaufali nam